ව්‍යාපාරයක් සදහා තමන්ගේම මුදල් ආයෝජනය කළ යුත්තේ ඇයි?

ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන විට මුදල් ආයෝජනයක් සිදු කළ යුතු බව අපි හැමදෙනෙක්ම හොදින් දන්නා කරුණකි. ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමේදීම ණයක් සමග ආරම්භ කිරීමට වඩා තමන්ගේම මුදල් ආයෝජනය කිරීම මගින් ලැබෙන වාසි කිහිපයක් ගැන අද අපි කතා කරමු. වගකීම් අඩුවීම බැංකුවක් හෝ මූල්‍ය ආයතනයකින් ණය ලබාගත් විට ඔඅබට ඒ සදහා වගකීමක් ඇත.නමුත් ඔබ ඔබේම මුදල් මේ සදහා …

ව්‍යාපාරයක් සදහා තමන්ගේම මුදල් ආයෝජනය කළ යුත්තේ ඇයි? Read More »