සංචාරක කර්මාන්තය ඔබට ව්යාපාරික අවස්ථාවක් කරගත හැක්කේ කෙසේද?

නොබෝදා සංචාරක කර්මාන්තයේ මුල් ස්ථානයක් ගන්නා රට ලෙස ශ්‍රී ලංකාව ( Longly Planet ) මගින් ස්ථාන ගත කර ඇති බවට වාර්තා වෙයි. මෙය  අපේ රටට මහත් වූ  ගෞරවයක් මෙන්ම සංචාරක කර්මාන්තයේ යෙදී සිටින බොහෝ දෙනෙකුටම ඉතාමත් වැදගත් අවස්ථාවකි. විශේෂයෙන්ම මෙම ආරංචිය සංචාරක කර්මාන්තයේ දැනට නියැලෙන ඔබට මෙන්ම, ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමට බලාපොරොත්තුවන ඔබටත් අනගි අවස්තාවක් වනු …

සංචාරක කර්මාන්තය ඔබට ව්යාපාරික අවස්ථාවක් කරගත හැක්කේ කෙසේද? Read More »