ඔබේ කුඩා ව්යාපාරය කොරොනා තත්වයෙන් පසුව ආරම්භ කරන්නේ කෙසේද?

දෑනට තිබෙන ව්යාසන තත්වය පහවී ගිය පසු අපි යලිත් අපගේ ව්යාපාර කෙරෙහි අවදානය යොමු කලයුතු වෙනවා. එය කරන්නෙ කෙසේද? ඒ පිලිබදව අපි අදහස් කීපයක් සොයා බලමු. පෙර තිබු තත්වයටම කටයුතු කිරීමට නොහැකිවීම- කොතරම් සාර්ථක ව්යාපාරයක් වුවද, පෙර තිබූ තත්වයටම ක්‍රියාත්මක වීම අපහසු කරුනක් වෙනවා. ඔබ එය තේරුම් ගෙන සූදානම් විය යුත්තේ හැකි පමනින් ඔබේ ව්යාපාරය …

ඔබේ කුඩා ව්යාපාරය කොරොනා තත්වයෙන් පසුව ආරම්භ කරන්නේ කෙසේද? Read More »