ලෝකයේ සාර්ථක ව්යවසායකයන්ගෙන් ඔබට උගත හැකි දේවල් කිහිපයක්

ව්‍යාපාර ලෝකයේ අති සාර්ථකත්වයට පත්වුණු ව්‍යවසායකයින් රාශියක් ඇත. ඔවුන්ගේ ජීවිත දෙස බලන විට ඔබට ඉන් ඉගෙනගැනීමට බොහෝ දේ තිබෙයි. ඒවා ව්‍යාපාරයකටම පමණක් නොව පුද්ගලික ජීවිතයටද අදාළ කරගැනීමට ඔබට හැකියාව ඇත. ඔවුන්ගේ ජීවිත කතා දෙස බැලූවිට ජීවිතයට මෙන්ම ඔබගේ ව්‍යාපාරයටද වටිනා දේවල් රැසක් එක්කරගැනීමට ඔබට පුළුවන් ව්‍යාපාර සද්දන්තයන්ගේ ව්‍යාපාර ක්‍රමවේදයන් පිළිබදව අධ්‍යනය කිරීම ඔබට පෙර නමුත් …

ලෝකයේ සාර්ථක ව්යවසායකයන්ගෙන් ඔබට උගත හැකි දේවල් කිහිපයක් Read More »