ෆෝර්ඩ් රථයේ නිර්මාතෘ – හෙන්රි ෆෝර්ඩ්ගේ සාර්ථක ව්‍යවසායක ලක්ෂණ

ධනවත් ගොවිපවුලක උපත ලැබූ හෙන්රි ෆෝර්ඩ්, 19 වෙනි ශතවර්ෂයේ ඇමරිකාවේ පැවති නියම ග්‍රාමීය පරිසරය අත්දුටු පුද්ගලයෙකි. එසේ වුවද, ගොවිපලේදී ඔහුගේ වැඩි අවධානය යොමු වුයේ කාර්මික උපකරණ වලටයි. කුඩා කල සිටම කාර්මික ශිල්පය කෙරෙහි නැඹුරු වූ ඔහු සිය පිය විසින් තෑගි කල සාක්කු ඔරලෝසුව ගැලව බල එහි කාර්මික ක්‍රියාකාරකම් හැදෑරු බව සඳහන් වේ. වයස 15 දී, …

ෆෝර්ඩ් රථයේ නිර්මාතෘ – හෙන්රි ෆෝර්ඩ්ගේ සාර්ථක ව්‍යවසායක ලක්ෂණ Read More »