කොවිඩ් -19 ආර්ථික පසුබැමකට ලක්වු ලෝක වෙළෙද ප්‍රජාව බලගන්වන සෘජු විකුණුම් ක්ෂේත්‍රය (Direct selling Industry) පිළිබඳව ඔබ දන්නවාද?

ලොව පුරා රටවල් 170 කට අධික සංඛ්‍යාවක  පාරිභෝගිකයින් වෙත ලඟා වන ඍජු විකුණුම් (Direct Selling Industry) ක්ෂේත්‍රය කොවිඩ් -19 වසංගතය නිසා ආර්ථික පසුබෑමකට ලක්වූ  ලෝක වෙළෙඳපොළට ශක්තියක් වෙමින් වාර්ෂිකව 5.8%ක වර්ධනයක් වාර්තා කරයි. වසංගත තත්වය තුල ගෝලීය අළෙවි කිරීමේ ක්‍රමවේදයන් දබකසබැ ගත කිරීම මෙම ක්ෂේත්‍රයේ සුවිශේෂි වර්ධනයට බලපා  ඇති බව සැලකිය හැකිය. ඍජු විකුණුම් ක්‍රමවේදය …

කොවිඩ් -19 ආර්ථික පසුබැමකට ලක්වු ලෝක වෙළෙද ප්‍රජාව බලගන්වන සෘජු විකුණුම් ක්ෂේත්‍රය (Direct selling Industry) පිළිබඳව ඔබ දන්නවාද? Read More »