ඩිජිටල් ගෙවීම් මගින් ඔබගේ ව්යාපාරය සාර්ථක කරගත හැක්කේ කෙසේද?

ඩිජිටල් ගෙවීම් මගින් ඔබගේ ව්‍යාපාර කටයුතු සාර්ථක කරගත හැක්කේ කෙසේද? අද වනවිට තාක්ෂණය බොහෝ සෙයින් දියුණු මට්ටමකට පැමිණ ඇත. සමාජ මාධ්‍ය ජාල හරහා සාර්ථක ලෙස බොහෝ දෙනා තම ව්‍යාපාර කටයුතු සිදු කරයි. ඔබටත් ඔබේ ව්‍යාපාර කටයුතු දියුණු කරගත හැක්කේ කෙසේද කියලා අපි බලමු. ඩිජිටල් පසුම්බියක් (Digital Wallet) යනු කුමක්ද? මෙමගින් ටිකට්පත් මිලදී ගැනීමට,Boarding pass හා …

ඩිජිටල් ගෙවීම් මගින් ඔබගේ ව්යාපාරය සාර්ථක කරගත හැක්කේ කෙසේද? Read More »