ලිට්රෝ ගෑස් සමාගම “2021 තිරසාර ප්‍රතිසාධනය ” යන තේමාව යටතේ ජාත්‍යන්තර LPG දිනය සමරයි.

Covid -19 වසංගතය නිසා සිදුවූ අහිතකර බලපෑමත් සමඟ ලෝකය යථා තත්වය කරා ගමන් කරද්දී කාර්යක්ෂම මෙන්ම පරිසර හිතකාමී බලශක්ති ප්‍රභවයක් වන LPG , ආර්ථික හා ප්‍රජා සවිබලගැන්වීම් කෙරෙහි බලපාන බව ලෝක LPG සංගමය (WLPGA ) පවසයි. LPG හරහා ප්‍රජාව බලගැන්වීමට “වසංගතයෙන් තිරසාර ප්‍රතිසාධනයක් සඳහා දිරිමත් කිරීම” යන තේමාව යටතේ එම සංගමයේ සාමාජිකයින් සහ පාර්ශවකරුවන් විසින් …

ලිට්රෝ ගෑස් සමාගම “2021 තිරසාර ප්‍රතිසාධනය ” යන තේමාව යටතේ ජාත්‍යන්තර LPG දිනය සමරයි. Read More »