ගෙවතු වගාව ව්යාපාර අවස්ථාවක් ලෙස යොදාගන්නේ කෙසේද?

අද වන විට බොහෝ මිනිසුන් තමන් ආහාරයට ගන්නා එළවළු හා පළතුරුවල ගුණාත්මක බව හා නැවුම් බව පිළිබදව උනන්දු වෙයි. එයට බොහෝසෙයින් බලපා ඇත්තේ ගුණාත්මක බවකින් තොර එළවලු, පළතුරු ආහාරයට ගැනීමෙන් ඇති වන්නාවූ ලෙඩ රෝගයි. එම නිසා නැවුම් බවකින් ඉහල දේවල් මිලදී ගැනීමට බොහෝ දෙනා පෙළබේ. ගුණාත්මක බවෙන් හා නැවුම් බවෙන් ඉහල නිශ්පාදන ලබාදීම – මිනිසුන් …

ගෙවතු වගාව ව්යාපාර අවස්ථාවක් ලෙස යොදාගන්නේ කෙසේද? Read More »