ව්‍යවසායකයෙකු හැටියට සෞඛ්‍ය පිළිබදව ඔබ දැනගත යුත්තේ ඇයි?

ව්‍යවසායකයෙකු යනු, ඔබගේම ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කර එය පවත්වාගෙන යන අයෙකි. නමුත් ඔබ පුද්ගලයෙකු හැටියට සෞඛ්‍ය සම්පන්න නැතිනම් එය ඔබට මහත් ගැටළුවක් වනු ඇත. එමනිසා ව්‍යවසායකයෙකු හැටියට ඔබ සෞඛ්‍ය සම්පන්න පුද්ගලයෙකු ලෙස සිටීමට ඔබ විසින් ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග මොනවද කියලා අපි අද බලමු. ඔබගේ සෞඛ්‍යට මුල් තැන දෙන්න රෝගී තත්වයන්, මානසික විඩාවන් වැනි දේවල් ගැන ඔබ …

ව්‍යවසායකයෙකු හැටියට සෞඛ්‍ය පිළිබදව ඔබ දැනගත යුත්තේ ඇයි? Read More »