සෞඛ්‍ය අංශවල අධීක්ෂණය යටතේ ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගම සිය සේවකයින් අහඹු ලෙස PCR පරීක්ෂණය සඳහා යොමු කරයි

අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් විශාල සේවක සංඛ්‍යාවක් සේවය කරන ආයතන වලට අහඹු ලෙස PCR පරීක්ෂණ කරන ලෙස උපදෙස් දී ඇත. ඒ අනුව වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ලිට්රෝ ගෑස්…

Continue Reading සෞඛ්‍ය අංශවල අධීක්ෂණය යටතේ ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගම සිය සේවකයින් අහඹු ලෙස PCR පරීක්ෂණය සඳහා යොමු කරයි

ව්‍යවසායකයෙකු හැටියට සෞඛ්‍ය පිළිබදව ඔබ දැනගත යුත්තේ ඇයි?

ව්‍යවසායකයෙකු යනු, ඔබගේම ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කර එය පවත්වාගෙන යන අයෙකි. නමුත් ඔබ පුද්ගලයෙකු හැටියට සෞඛ්‍ය සම්පන්න නැතිනම් එය ඔබට මහත් ගැටළුවක් වනු ඇත. එමනිසා ව්‍යවසායකයෙකු හැටියට ඔබ සෞඛ්‍ය සම්පන්න පුද්ගලයෙකු…

Continue Reading ව්‍යවසායකයෙකු හැටියට සෞඛ්‍ය පිළිබදව ඔබ දැනගත යුත්තේ ඇයි?