ධම්මික පෙරේරා වගේ වෙන්න පුළුවන්ද?

අද ගොඩක් දෙනා අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි ධම්මික පෙරේරා වගේ වෙන්න පුළුවන්ද කියන එක උත්තරය තමයි ඔව් සහ නැහැ. එයට හේතුවක් තියෙනවා ඒ තමයි එකින් එක්කෙනාට වෙන් වුනු අනන්‍යතාවය. එය පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට වෙනස් වෙයි. තමන්ටම ආවේණික වූ රටාවන් (Style) ඇත. තමන් ජිවත් විය යුත්තේ වැඩකටයුතු කළ යුත්තේ තමන්ටම ආවේණික වූ රටාවට අනුවයි. එයින් එවිට විවිධත්වයක් හට …

ධම්මික පෙරේරා වගේ වෙන්න පුළුවන්ද? Read More »