ව්‍යාපාරයක් තෝරා ගැනීමේදී සලකා බැලිය යුතු කරුණු මොනවාද?

අද ව්‍යාපාර ලෝකයේ විවිධ ව්‍යාපාර දැකගත හැකිය. නමුත් වැදගත්ම කරුණ වන්නේ ඒවා සාර්ථක මට්ටමේ ඇති ලාභ ලබන ව්‍යාපාරයක්ද නැද්ද යන්න වීමයි. ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කල පමණින්ම එය සාර්ථක ව්‍යාපාරයක් වන්නේ නැත. ව්‍යාපාරයක් සාර්ථක වීමට නම් එය පාරිභෝගික අවශ්‍යතා ඉටු කරන පාරිභෝගිකයා තෘප්තිමත් කරවන ව්‍යාපාරයක් විය යුතුය. ඒ හේතුවෙන් අද අපි බලමු ව්‍යාපාරයක් තෝරා ගැනීමේදී සලකා බැලිය …

ව්‍යාපාරයක් තෝරා ගැනීමේදී සලකා බැලිය යුතු කරුණු මොනවාද? Read More »