ව්‍යාපාරික අදහස් ඇතිවන්නේ කොහොමද?

ඕනෑම ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමට ව්‍යාපාරික අදහසක් තිබිය යුතුය. එවැනි ව්‍යාපාර අදහසක් ඇති වන්නේ කෙසේද? හෙයින්කේ නමැති තායිලන්ත ජාතික ව්‍යවසායකයා පෙන්වා දෙන පරිදි පුද්ගලයෙකුට ව්‍යාපාර අදහස් ඇතිවන මාර්ග 3ක් තිබේ. අද අපි බලන්න යන්නේ ඒ ක්‍රම මොනවද කියලයි. දැනටමත් යෙදී සිටින රැකියාවරැකියාවක නිරත වෙද්දී ඒ තුළින්ම ව්‍යාපාරික අදහසක් ඇති කර ගැනීමට ඇති අවස්ථාවන් බහුලය. තමන්ගේ රැකියාව …

ව්‍යාපාරික අදහස් ඇතිවන්නේ කොහොමද? Read More »