ව්‍යාපාර සැලසුම

ව්‍යාපාරයක් කුඩාවට ආරම්භ කළ යුත්තේ ඇයි?

ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්නවා යැයි කියූ සැනින් එය ඉතාමත් විශාල ආයෝජනයක් යොදා මහා පරිමාණයෙන් ආරම්භ කල යුතු යැයි මතයක් බොහෝ දෙනා තුළ ඇත. නමුත් සැබවින්ම එය එසේ නොවෙයි. ව්‍යාපාරයක් ඔබට ඉතාමත් කුඩා ආයෝජනයකින් වුවද ආරම්භ කල හැකිය. එයින් ඔබට බොහෝ වාසි අත් වේ. කුඩා ආයෝජනය වැඩි ආරක්ෂාවක් සහිත වේඔබ කුඩා ආයෝජනයකින් පටන් ගත් කල එය අසාර්ථක …

ව්‍යාපාරයක් කුඩාවට ආරම්භ කළ යුත්තේ ඇයි? Read More »

ඔබේ ව්‍යාපාරයට මුල්‍ය අවශ්‍යතාවයක්ද?

ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමේදී මූලික අවශ්‍යතාවයක් වන්නේ මුදල්ය. ඔබ විසින් ඔබේ ව්‍යාපාරයට සරිලන මුල්‍ය සැලසුමක් සකස් කරගැනීම මෙහිදී වැදගත් වෙයි. බොහෝ ව්‍යාපාරිකයන් ඉතාමත් ඉක්මනින්ම ගන්නා තීරණය නම් බැංකු ණයක් වෙත යාමයි. ඊට පෙර ඔබ මේ දේවල් ගැනත් මොහොතක් සිතා බලන්න. ඔබගේ ව්‍යාපාරයට බැංකු ණයක් අවශ්‍ය වන්නේ ඇයි? ඔබ විසින් ව්‍යාපාර සැලසුමක් සකස් කර තිබෙනවාද? එසේ නැතිනම් …

ඔබේ ව්‍යාපාරයට මුල්‍ය අවශ්‍යතාවයක්ද? Read More »