ව්‍යවසායකයෙකු සතු විය යුතු ගති ලක්ෂණ මොනවාද?

ව්‍යාපාරයක සම්පුර්ණ අවධානම භාරගෙන එය කළමනාකරණය කරන පුද්ගලයා ව්‍යවසායකයෙක්ය. මෙලෙස ව්‍යාපාරික ලෝකයට පිවිසීමට බලාපොරොත්තු වන ව්‍යවසායකයෙකු සතුවිය යුතු ලක්ෂණ කිහිපයක් අද අපි බලමු. ව්‍යාපාර අවස්ථා හදුනා ගැනීම අවදානම් භාර ගැනීම ආත්ම විශ්වාසය මනා කැපවීම නොපසුබට උත්සාහය වෙළදපොළ ජයගැනීම පර්යේෂණ දැනුම සිදුවන වෙනස්කම් නිරීක්ෂණය කිරීම සේවකයන්ට හොදින් සැළකීම ගුණාත්මක තත්වය පිළිබදව සැළකිලිමත් වීම පාරිභෝගිකයා කෙරෙහි සැළකිලිමත් …

ව්‍යවසායකයෙකු සතු විය යුතු ගති ලක්ෂණ මොනවාද? Read More »