ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඔබ නොදත් දේ මොනවාද?

ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීම සිතා සිටින ඔබ ඊට ප්‍රථමව බොහොමයක් කරුණු කාරණා අධ්‍යනය කරනු ලබයි. සමහරවිට එවිට ඔබට මෙවැනි දේවල් අතපසු විය හැකියි. අද අපි බලමු ඒ මොනවද කියලා. ආතතිය වැඩි විය හැකිය ඔබගේ ව්‍යාපාරයේ හැම කාර්යක්ම ඔබ විසින්ම සිදු කරන්නට යාමේදී ඉන් ඇතිව අධික කාර්ය බහුලත්වය නිසාම ඔබට ආතතිය ඇති විය හැකිය. එමනිසා මෙවැනි කාරණා …

ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඔබ නොදත් දේ මොනවාද? Read More »