ව්‍යාපාරයේ මුදල් නිසිලෙස භාවිතා කරන්නේ කෙසේද?

ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන ආකාරය, ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය දේවල් මොනවද? ව්‍යාපාරික අවස්ථා හදුනා ගන්නේ කෙසේද? මෙවැනි බොහෝ වැදගත් දේවල් රැසක් අපි ඔබට ඉදිරිපත් කළෙමු. අද අපි ඔඅබට ඉදිරිපත් කරන්න යන්නේ ඔබේ ව්‍යාපාරයේ මුදල් නිසි ලෙස භාවිතා කරන්නේ කෙසේද යන්නයි. ව්‍යාපාරය ඔබෙන් වෙන් වූ ස්වාධීන ඒකකයකි කිසිවිටෙකත් ඔබත් ව්‍යාපාරයත් එකම පුද්ගලයෙකු නොවේ, ව්‍යාපාරය ඔබෙන් සම්පුර්ණයෙන්ම වෙන් වූ …

ව්‍යාපාරයේ මුදල් නිසිලෙස භාවිතා කරන්නේ කෙසේද? Read More »