ඔබත් දේශීය කර්මාන්තකරුවෙක්ද? ව්‍යවසායකයෙකු වන හැටි දැනගන්න

රත්තන්, පිත්තල, මැටි භාණ්ඩ, ගෘහ භාණ්ඩ හා ග්‍රාමීය කාර්මික ප්‍රවර්ධන කර්මාන්ත නොබෝදා කරළියට ගෙනෙන ලද දේශීය කර්මාන්ත වන රත්තරන්, පිත්තල, මැටි භාණ්ඩ, ගෘහ භාණ්ඩ ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන හා ග්‍රාමීය පදනමකින් යුතු පාරම්පරික ලෙස ගොඩ නැගී තිබුණු මෙම කර්මාන්ත අද වන විට වැදගත් සංධිස්තානයකට පැමිණ ඇත. එය අපට සතුටට කරුණකි. මෙහිදී වැදගත් වන්නේ මෙම පාරම්පරික කර්මාන්තය ව්‍යවසායක …

ඔබත් දේශීය කර්මාන්තකරුවෙක්ද? ව්‍යවසායකයෙකු වන හැටි දැනගන්න Read More »