ඔබේ ව්‍යාපාරයට මුල්‍ය අවශ්‍යතාවයක්ද?

ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමේදී මූලික අවශ්‍යතාවයක් වන්නේ මුදල්ය. ඔබ විසින් ඔබේ ව්‍යාපාරයට සරිලන මුල්‍ය සැලසුමක් සකස් කරගැනීම මෙහිදී වැදගත් වෙයි. බොහෝ ව්‍යාපාරිකයන් ඉතාමත් ඉක්මනින්ම ගන්නා තීරණය නම් බැංකු ණයක් වෙත යාමයි. ඊට පෙර ඔබ මේ දේවල් ගැනත් මොහොතක් සිතා බලන්න. ඔබගේ ව්‍යාපාරයට බැංකු ණයක් අවශ්‍ය වන්නේ ඇයි? ඔබ විසින් ව්‍යාපාර සැලසුමක් සකස් කර තිබෙනවාද? එසේ නැතිනම් …

ඔබේ ව්‍යාපාරයට මුල්‍ය අවශ්‍යතාවයක්ද? Read More »