අලුත් විදියකට Business එක පටන් ගන්න ලෑස්තිද?

Covid 19 තත්වය සමග කුඩා පරිමාණ හා මාධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන් රැසකට බොහෝ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දීමට සිදු වී ඇත. ඒවා හමුවේ තමන්ගේ ව්‍යාපාර වසා දැමීමට බොහෝ දෙනාට සිදුවී ඇත. ව්‍යාපාරික ස්ථාන වල කුලී ගෙවා ගැනීමට නොහැකිව යම් යම් මුල්‍යමය ගැටළු රැසකට ඔවුන් මේ වන විටත් මුහුණ දී අවසන්ය. නමුත් මේ තත්වය හමුවේ තම ව්‍යාපාරය වසා …

අලුත් විදියකට Business එක පටන් ගන්න ලෑස්තිද? Read More »