හසංක පාදුක්ක – වැදගත් සමාජ ව්‍යාපාර මෙහෙවරක

සමාජ ව්‍යවසයකත්වය ලංකාවට අලුත් සංකල්පයක් වුවද අද වන විට බොහෝ දිරිමත් ව්‍යවසායකයන් සමාජ ව්‍යවසායකත්වයට එළබි තිබීම සතුටට කරුණකි. ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යවසායකයන් බලගන්වන වෙබ් අඩවියක් ලෙස අප සැදී පැහැදී සිටින්නේ මෙවන් තරුණ ව්‍යවසායකයන් පිලිබදව කතිකාවක් ඇති කිරීමටය. හසංක පාදුක්ක විසින් ගොඩ නගාගෙන තිබෙන ව්‍යවසායක සංකල්පය අද සමාජයට ඉතා වැදගත් මෙන්ම හිතකරය. ඔහු විසින් පරිසරයට හිතකාමී මෙන්ම …

හසංක පාදුක්ක – වැදගත් සමාජ ව්‍යාපාර මෙහෙවරක Read More »