ඔබත් දේශීය රෙදිපිළි කර්මාන්තකරුවෙක්ද?

නොබෝදා ජනාධිපතිතුමා විසින් දේශීය රෙදිපිළි කර්මාන්තය නගා සිටුවීමටත්, දේශීය නිෂ්පාදනකරුවන් දිරිගැන්වීමටත් ඇත යන්ත්‍ර හා බතික් රෙදිපිළි ආනයනය කිරීමට තීරණය කරන ලදී. මෙය අපට වැදගත් වන්නේ කෙසේද? දේශීය අත් යන්ත්‍ර හා බතික් නිෂ්පාදන ඉතා සුවිශේෂ මට්ටමක අදවන විට පැවතුනද එය අද කාලයට සරිලන ලෙස ගොඩනගා ගැනීමට අවස්ථාව පැමිණ තිබේ. මෙය ඔබට වඩාත් වැදගත් වන්නේ ඔබ රෙදිපිළි …

ඔබත් දේශීය රෙදිපිළි කර්මාන්තකරුවෙක්ද? Read More »