දිරිය ව්‍යවසායකයෙක් ඉදිරියට – BAYO FOODS

කිරිමාමා සංකල්පය බලගන්වමින් දියර කිරි ව්‍යාපාරයක් BAYO FOODS නමින් ආරම්භ කිරීමට පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ උපාධිදාරී (B.Sc Agri Peradeniya) චුමිත් උදයංග විතානගේ මහතා සමත් වී ඇත. අද වන විට පිටිකිරි භාවිතයට හුරුව සිටින ජනතාවට ඊට වඩා ගුණදායක දේ ලබා දීමට ඔහු විසින් ආරම්භ කොට තිබෙන මෙම වැඩපිළිවෙල අපි ඉහළින්ම අගය කරන්නෙමු. පිටිකිරි වලින් දියර කිරි වලට …

දිරිය ව්‍යවසායකයෙක් ඉදිරියට – BAYO FOODS Read More »