ගොවීන් වගා ව්‍යවසායකයන් කරන පාර කියන ව්‍යාපාර වැඩමුළුව

ඔබ ගොවියෙක්ද? වගා ව්‍යවසායකයෙක්ද? ඔබේ ගොවිතැන ව්‍යාපාරයක් ලෙස වැඩි දියුණු කරගැනීමට ඔබට හැකිය. ව්‍යවසායකයින්ට අත දෙන vyapara.lk අපි මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ගොවි මහතුන් මුල් කරගෙන වැඩසටහනක් දියත් කළෙමු. ඔබ ගොවි මහතෙක් හෝ කෘෂි කර්මාන්තයේ නියුතු කෙනෙක් නම් ඔබේ ගොවිතැන සාර්ථක ව්‍යාපාරයක් බවට පත් කරගැනීමට හැකි බව ඔබ දන්නවාද? ආහාර යනු, මුළු ලෝකයටම ඇති ප්‍රධානතම අවශ්‍යතාවයකි. එවැනි …

ගොවීන් වගා ව්‍යවසායකයන් කරන පාර කියන ව්‍යාපාර වැඩමුළුව Read More »