ව්‍යාපාරය ඔබගෙන් වෙන් වූ ස්වාධීන ඒකකයක් බව ඔබ දන්නවාද?

ව්‍යාපාරය ඔබට අයිති වුවත් එය ඔබගෙන් වෙන් වූ ස්වාධීන ඒකකයක් ලෙස ගිණුම්කරණයෙහි සැළකෙයි. ඔබගේ පුද්ගලික වියදම් ව්‍යාපාරයේ මුදලින් පියවීමට හෝ ඔබගේ පුද්ගලික අවශ්‍යතාවලට අවශ්‍ය මුදල් ව්‍යාපාරයෙන් ලබා ගැනීම ඔබ කිසිවිටෙකත් සිදු නොකල යුතු දෙයකි. ඔබ එලෙස ඔබගේ ව්‍යාපාරය ස්වාධීන ඒකකයක් ලෙස සලකා කටයුතු කිරීමෙන් ඔබට ලැබෙන වාසි මොනවද කියලා අපි අද බලමු. ව්‍යාපාරය ඔබගෙන් වෙන් …

ව්‍යාපාරය ඔබගෙන් වෙන් වූ ස්වාධීන ඒකකයක් බව ඔබ දන්නවාද? Read More »