කළමණාකරුවෙකු සතු විය යුතු ගුණාංග මොනාවාද?

කළමනාකරුවෙක් යනු, නිවැරදි දේ නිවැරදි ලෙස කරන පුද්ගලයෙකි. ව්‍යාපාරයේ සම්පත් කළමනාකරණ ක්‍රියාවලිය තුළින් ව්‍යාපාරයේ අරමුණු දිනා ගැනීම සදහා මෙහෙයවන්නේ කළමනාකරු විසිනි. බොහෝ විට සුළු හා මාධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර වල අයිතිකරු විසින්ම ව්‍යාපාරය කළමනාකරණය කරනු ලැබේ. එවිට එවැනි ව්‍යාපාරයක කළමනාකරු වන්නේද අයිතිකරුමයි. එහි වරදක් නැත. ඔබ ව්‍යාපාරයේ අයිතිකරු ලෙස ව්‍යාපාරය කළමනාකරණය කරයි නම් ඔබේ ව්‍යාපාරයේ සම්පත් …

කළමණාකරුවෙකු සතු විය යුතු ගුණාංග මොනාවාද? Read More »