ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමට ආයෝජනයක් අවශ්‍යමද?

ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරනවා යැයි කියූ සැනින් මතකයට පැමිණෙන්නේ ආයෝජනයකි. යම්කිසි ආයෝජනයක් නොමැතිව ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීම අපහසුය. එය සත්‍යකි. නමුත් ආයෝජනයක් නොමැතිව වුවත් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමට හැකියාවක් ඇත. අද අපි බලන්නට යන්නේ ආයෝජනයක් නොමැතිව ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්නේ කෙලෙසද කියලයි. සේවාවක් සැපයීමට ආයෝජනයක් අවශ්‍ය නොවේඔබ යම්කිසි සේවාවක් පාරිභෝගිකයාට සපයයි නම් ඔබට ආයෝජනයක් අවශ්‍ය නොවේ. උදාහරණයක් ලෙස ඔබ …

ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමට ආයෝජනයක් අවශ්‍යමද? Read More »