ඔබේ ව්යාපාරය වර්ධනය කිරීමට ඔබ අදහස් කරන්නේද ?

ඔබගේ ව්‍යාපාරය දැන් තිබෙන මට්ටමට වඩා තවත් පුළුල් කිරීමට ඉහලට ගෙන ඒමට ඔබ අදහස් කරනවාද? ඔබට ඒ සදහා සැලැස්මක් තිබෙනවාද? එසේ නොමැතිනම් අද අපෙන් ඔබට ඒ පිලිබදව කරුණු 5ක්, ඔබේ පාරිභෝගිකයන්ට නව සේවාවක් සපයන්නට උත්සහා කරන්න – දැනට ඔබ ඔබේ පාරිභෝගිකයන්ට ලබාදෙන සේවාවට අමතරව එයට සම්බන්ද තවත්සේවාවක් ඔබට සැපයිය හැකිය. උදාහරණයක් ඔබේ වයාපාරය දොර රෙදි …

ඔබේ ව්යාපාරය වර්ධනය කිරීමට ඔබ අදහස් කරන්නේද ? Read More »