ඔබේ කුඩා ව්යාපාරය කොරොනා තත්වයෙන් පසුව ආරම්භ කරන්නේ කෙසේද?

දෑනට තිබෙන ව්යාසන තත්වය පහවී ගිය පසු අපි යලිත් අපගේ ව්යාපාර කෙරෙහි අවදානය යොමු කලයුතු වෙනවා. එය කරන්නෙ කෙසේද? ඒ පිලිබදව අපි අදහස් කීපයක් සොයා බලමු. පෙර තිබු තත්වයටම කටයුතු…

Continue Reading ඔබේ කුඩා ව්යාපාරය කොරොනා තත්වයෙන් පසුව ආරම්භ කරන්නේ කෙසේද?