ඔබගේම ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමට ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති බාධා ගැන ඔබ දන්නේ මොනවාද?

ජාතික නිදහස් දින සැමරුමේදී අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් කියා සිටියේ ශ්‍රී ලංකාවේ නව ව්‍යවසායකයන්ට ඇති බාධා ඉවත් කරමින්, යල් පැනගිය නීති රීති වෙනස් කරමින් අලුත් ව්‍යවසායකයන්ට ව්‍යාපාර ලෝකයට අවතීර්ණ වීමට අවස්තාවක් සලසා…

Continue Reading ඔබගේම ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමට ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති බාධා ගැන ඔබ දන්නේ මොනවාද?