ඔබගේම ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමට ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති බාධා ගැන ඔබ දන්නේ මොනවාද?

ජාතික නිදහස් දින සැමරුමේදී අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් කියා සිටියේ ශ්‍රී ලංකාවේ නව ව්‍යවසායකයන්ට ඇති බාධා ඉවත් කරමින්, යල් පැනගිය නීති රීති වෙනස් කරමින් අලුත් ව්‍යවසායකයන්ට ව්‍යාපාර ලෝකයට අවතීර්ණ වීමට අවස්තාවක් සලසා දෙන බවයි. රටක් ලෙස එය ඉතාමත්ම වැදගත් වූ කරුණකි. ව්‍යාපාර ලෝකයට අවතීර්ණ වීමට ඇති බාධා නිසාම බොහොමයක් දක්ෂ ව්‍යවසායකයන් රටට අහිමි වී තිබීම අතිශයින්ම කණගාටුවට …

ඔබගේම ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමට ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති බාධා ගැන ඔබ දන්නේ මොනවාද? Read More »