ව්‍යවසායකයෙකු හැටියට සෞඛ්‍ය පිළිබදව ඔබ දැනගත යුත්තේ ඇයි?

ව්‍යවසායකයෙකු යනු, ඔබගේම ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කර එය පවත්වාගෙන යන අයෙකි. නමුත් ඔබ පුද්ගලයෙකු හැටියට සෞඛ්‍ය සම්පන්න නැතිනම් එය ඔබට මහත් ගැටළුවක් වනු ඇත. එමනිසා ව්‍යවසායකයෙකු හැටියට ඔබ සෞඛ්‍ය සම්පන්න පුද්ගලයෙකු…

Continue Reading ව්‍යවසායකයෙකු හැටියට සෞඛ්‍ය පිළිබදව ඔබ දැනගත යුත්තේ ඇයි?

ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඔබ නොදත් දේ මොනවාද?

ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීම සිතා සිටින ඔබ ඊට ප්‍රථමව බොහොමයක් කරුණු කාරණා අධ්‍යනය කරනු ලබයි. සමහරවිට එවිට ඔබට මෙවැනි දේවල් අතපසු විය හැකියි. අද අපි බලමු ඒ මොනවද කියලා. ආතතිය වැඩි…

Continue Reading ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඔබ නොදත් දේ මොනවාද?