ව්‍යාපාරයක් සදහා තමන්ගේම මුදල් ආයෝජනය කළ යුත්තේ ඇයි?

ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන විට මුදල් ආයෝජනයක් සිදු කළ යුතු බව අපි හැමදෙනෙක්ම හොදින් දන්නා කරුණකි. ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමේදීම ණයක් සමග ආරම්භ කිරීමට වඩා තමන්ගේම මුදල් ආයෝජනය කිරීම මගින් ලැබෙන වාසි…

Continue Reading ව්‍යාපාරයක් සදහා තමන්ගේම මුදල් ආයෝජනය කළ යුත්තේ ඇයි?