අලි – මිනිස් ගැටුම පිළිබදව ඔබ දැනුවත්ද?

අලි මිනිස් ගැටුම අද ඊයේ ඇති වූවක් නොව එය බොහෝ කලක් තිස්සේ ඇති වී තිබෙන විශාල ගැටළුවකි. එහි ප්‍රතිපලයක් ලෙස මේ වසරේදී අප කිසිවෙක් බලාපොරොත්තු නොවුණු ලෙස එකවර විශාල අලි…

Continue Reading අලි – මිනිස් ගැටුම පිළිබදව ඔබ දැනුවත්ද?