ව්‍යාපාර සැලසුම් කල යුත්තේ ඇයි?

ව්‍යාපාර සැලසුම මගින් ඔබේ අදහස් අන්‍යන්ට පැහැදිලිව හඳුනා ගැනීමට පුළුවන්. විශේෂයෙන් බැංකු නිලධාරීන්ට , තාක්ෂණ නිලධාරීන්ට හා උපදේශකයින්ට ඔබේ සැලැස්ම කියවා ඒ අනුව තීරණ ගැනීමට පුළුවන. ව්‍යාපාර සැලැස්ම යනු හුදු ලියවිල්ලක් පමණක්ම නොවේ. එය තුල ඔබ දකින ඔබේ ව්‍යාපාරයේ ශක්තින්, දුර්වලතා, තර්ජන හා අභියෝග සහ ව්‍යාපාරික වශයෙන් ලාභදායි අවස්ථාවන්ද ඇතුලත් විය යුතුය.
දුර්වලතා දන ගැනීමෙන් ඒවා මග හරවා ගැනීමට පියවර ගත හැක. තර්ජන හා අභියෝග ගැන කල් ඇතිව සිතන විට ඒවාට මුහුණ දීමේ උපාය මාර්ග පාදා ගැනීමට අවස්ථාව ලැබේ.
ඔබේ ව්‍යාපාරයේ සැලැස්ම ඔබම සාදා ගත යුතුය. එය ඔබේ අත් අකුරින්ම සටහන් කරගත යුතුය. මුලින්ම ව්‍යාපාරික අදහස් පිලිබඳ ඔබේ සිතට එන අදහස් නිදහසේ ලිවීමෙන් ව්‍යාපාර සැලැස්මක් සකස් කර ගැනීම පහසුය. ඒ අදහස් නැවත සිත බැලීමටද අයින් අවස්ථාව ලැබේ.
ව්‍යාපාරය පටන් ගැන්මේ සිට අදායම් ලබන අවස්ථාව දක්වා තිබෙන සියලු පියවරයන් හා වැඩ කටයුතු සටහන් කර ගන්න.
ව්‍යාපාරය ආරම්භ කල දවසේ සිට එහි ප්‍රගතිය මැන බැලීමට උපකාර වන්නේ මේ ව්‍යාපාර සැලසුමයි.

සැලසුම් කිරීම.


සැලසුම් කිරීම යනු සියලුම කළමනාකරණ කාර්යන් සඳහා වන මුලික අත්තිවාරම හෙවත් පදනමයි. සැලසුම් කිරීමේදී සියලුම ව්‍යාපාරික තීරණ හා ක්‍රියා මාර්ග සකච්ඡාවට ලක් වේ. මෙහිදී විශේෂයෙන්ම ඉදිරි කල පරිච්ඡේදය තුල තම ව්‍යාපාරය ගමන් කල යුතු දිශාව හා අත්කර ගත යුතු ප්‍රතිපල හෝ පරමාර්ථ තීරණය කරයි.

බොහෝ විට අනාගතය නොපෙනෙන දේ වලින් ගහනය. නැත්නම් අවිනිශ්චිතතාවයන් බහුලය. එබැවින් අනාගතයට ගැලපෙන ආකාරයට සැලසුම් සකස් කිරීමද දුෂ්කර කාර්යකි. සැලසුම් සකස් කිරීම සඳහා ව්‍යාපාරයේ අනාගත අපේක්ෂාවන් හා අනාගතයේ සිදු විය හැකි වෙනස්කම් පිළිබඳව පුළුල් දැක්මක් තිබිය යුතුය. අවිනිශ්චිතතවලින් පිරි නිරන්තර වෙනස්වීම් වලට භාජනය වන පරිසරයකට ගැලපෙන පරිදි ව්‍යාපාරය මෙහෙයවා ගැනීමට උපකාර වන එකම උපකරණය සැලසුම්කරණයයි.
මේ නිසා දිගුකාලින, මාධ්‍ය හා කෙටි කාලින වශයෙන් සැලසුම් සකස් කරමින් අවශ්‍ය අවස්ථා වලදී සුදුසු උපාය මාර්ග භාවිත කරමින් තම ව්‍යාපාරය දිගු කාලයක් තුල ඉතා සාර්ථකව ඉදිරියට පවත්වා ගැනීමට ව්‍යාපාරිකය සුදුසු පියවර ගත යුතුය. නුතන ව්‍යාපාරික ලෝකය තුල සැලසුම් කිරීමකින් තොරව ව්‍යාපාරික පැවැත්මක් ගැන සිතීමටවත් නොහැකි තත්වයක් පවතී.

සැලසුම් කිරීමෙන් ව්‍යාපාරයට ලැබෙන ප්‍රයෝජන මොනවාද?
  • සැලසුම මගින් ව්‍යාපාරයේ අරමුණු හා පරමාර්ථ වඩාත් පැහැදිලිව තීරණය වේ.
  • සැලසුම ව්‍යාපාරයේ සියලුම අනාගත කටයුතු සඳහා මග පෙන්වයි.
  • ව්‍යාපාරයේ අරමුණු/පරමාර්ථ වලට ලඟාවීම සඳහා අනුගමනය කල යුතු ක්‍රියා මාර්ග හඳුනා ගැනීමට පුළුවන්.
  • හිඟ සම්පත් ඵලදායි ආර්ථික කටයුතු වල යෙදවීම මගින් ව්‍යාපාර ආයතනයේ කාර්යක්ෂමතාවය වර්ධනය කර ගැනීමට හැකියාව තිබේ.
  • ව්‍යාපාරික කටයුතුවල පාලනය පහසුවේ.
  • වෙනස් වන පරිසරය තුල ආයතනයේ පැවැත්ම සහ වර්ධනය තහවුරු කර ගැනීමට හැකියාව ලැබේ.
  • නිතර නිතර පරික්ෂ කර බැලීමෙන් ව්‍යාපාර සැලසුමට අනුව ක්‍රියාකාරී වන්නේද යන්න ගැන දැන ගැනීමට පුළුවන්. සිදුවන අඩුපාඩු නිවැරදි කර ගත හැක. උද්ගත වන වෙනස්කම් වලට සුදුසු පරිදි ක්‍රියා කල හැක.

Leave a Comment

Your email address will not be published.