ව්‍යාපාරය ඔබගෙන් වෙන් වූ ස්වාධීන ඒකකයක් බව ඔබ දන්නවාද?

ව්‍යාපාරය ඔබට අයිති වුවත් එය ඔබගෙන් වෙන් වූ ස්වාධීන ඒකකයක් ලෙස ගිණුම්කරණයෙහි සැළකෙයි. ඔබගේ පුද්ගලික වියදම් ව්‍යාපාරයේ මුදලින් පියවීමට හෝ ඔබගේ පුද්ගලික අවශ්‍යතාවලට අවශ්‍ය මුදල් ව්‍යාපාරයෙන් ලබා ගැනීම ඔබ කිසිවිටෙකත් සිදු නොකල යුතු දෙයකි. ඔබ එලෙස ඔබගේ ව්‍යාපාරය ස්වාධීන ඒකකයක් ලෙස සලකා කටයුතු කිරීමෙන් ඔබට ලැබෙන වාසි මොනවද කියලා අපි අද බලමු.

 1. ව්‍යාපාරය ඔබගෙන් වෙන් වූ ස්වාධීන ඒකකයකි
  ව්‍යාපාරය ඔබගෙන් වෙන් වූ ස්වාධීන ඒකකයකි මෙය ගිණුම්කරණ සංකල්පයකි. ඔබගේ පුද්ගලික පරිහරණය සදහා ව්‍යාපාරයේ මුදල් භාවිතා කිරීම ඔබ නොකළ යුතු දෙයකි.
 2. ව්‍යාපාරය ඔබගෙන් වෙන් වූ ඒකකයක් ලෙස කටයුතු කිරීමේදී ඔබට ව්‍යාපාරය වර්ධනය කරගැනීමට හැකිය
  ව්‍යාපාරය තනි ඒකකයක් ලෙස පැවතිමේදී ඔබට මෙම වාසිය අත් වනු ඇත.
 3. නිසි ගිණුම් වාර්තා තැබීම
  නිසි ගිණුම් වාර්තා තැබීමෙන් ඔබට අනාගතයේදී බැංකු ණයක් ලබාගැනීමට එය මහත් රුකුළක් වනු ඇත.
 4. අනවශ්‍ය වියදම් වලින් ආරක්ෂා වීම
  ව්‍යාපාරයක් තනි ඒකකයක් ලෙස පවතින නිසා ඔඅබට සිදුවන අනවශ්‍ය වියදම් වලින් වැළකීමට ඔබට හැකියාවක් ඇත.
 5. පිරිවැය අඩුකර ලාභය වැඩි කරගැනීමට හැකිවීම
 6. ඔබගේ ඉලක්කගත ලාභය ලගා කරගැනීමට විකිණිය යුතු විකුණුම් ප්‍රමාණය දැනගැනීමට හැකි වීම
 7. අනාගත තීරණ ගැනීමට අවශ්‍ය දත්ත ඔබ සතුවීම
 8. ව්‍යාපාරයේ තොග පාලනය නිසි පරිදි කාර්යක්ෂමව සිදු කරගැනීමට හැකිවීම
 9. ණයගැතියන් හා ණයහිමියන් සමග නිසි සම්බන්ධතාවයක් පවත්වා ගැනීමට හැකිවීම
 10. ව්‍යාපාරයේ පැවැත්ම තහවුරු කරගැනීමට හැකිවීම හා ව්‍යාපාරය වර්ධනය කරගැනීමට හැකිවීම

Leave a Comment

Your email address will not be published.