ව්‍යාපාරයක් නිවැරදිව ලියාපදිංචි කරන්නේ කොහොමද?

සුළු හා මාධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර ඒවායේ අයිතිය අනුව කොටස් කිහිපයකට වර්ග කල හැක.

 • තනි පුද්ගල ව්‍යාපාර
 • හවුල් ව්‍යාපාර
 • පෞද්ගලික සමාගම්
ව්‍යාපාරයක් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වන විස්තර හා ලේඛණ
 • ලියාපදිංචි කිරීමට බලාපොරොත්තු වන ව්‍යාපාරයේ නම
 • ව්‍යාපාරයේ සාමාන්‍ය ස්වභාවය
 • ව්‍යාපාරයේ ප්‍රධාන කාර්යාලය පවතින ස්ථානය
 • ව්‍යාපාරය තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක් නම්
 • අයිත්කරුගේ සම්පුර්ණ නම
 • අයිතිකරුගේ පුරවැසිභාවය
 • අයිතිකරුගේ සාමාන්‍ය පදිංචි ස්ථානය
 • අයිතිකරුට වෙනත් ව්‍යාපාර ඇත්නම් ඒ පිලිබඳ විස්තර
ව්‍යාපාරය හවුල් ව්‍යාපාරයක් නම්
 • හවුල් ව්‍යාපාරයේ වර්තමාන නම හා මිට පෙර පවතී නම
 • හවුල්කරුවන්ගේ සම්පුර්ණ නම් හා ජාතික හැදුනුම් පත් අංක
 • හවුල්කරුවන්ගේ පුරවැසිභාවය
 • එක එක හවුල්කරුවන් පදිංචි ස්ථාන හා වෙනත් ව්‍යාපාර ඇත්නම් ඒ පිලිබඳ විස්තර
 • අයිතිකරුවන්ගේ සම්පුර්ණ නම් හා මිට පෙර පවතී සම්පුර්ණ නම්
 • ව්‍යාපාර නාමය සහ ලියාපදිංචි නාමය
 • ප්‍රධාන ව්‍යාපාරික ස්ථාන

තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරය හෝ හවුල් ව්‍යාපාරය කොළඹ පිහිටා ඇත්නම් ව්‍යාපාර නාමය හා හවුල්කරුවන්ගේ/අයිතිකරුවන්ගේ නම / නම් ලියාපදිංචි කල යුත්තේ කොළඹ පිහිටි පළාත් සමාගම් රෙජිස්ටර් කාර්යාලයේය.
තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරය හෝ හවුල් ව්‍යාපාරය කොළඹින් පිට පිහිට ඇත්නම් ව්‍යාපාර නාමය සහ හවුල්කරුවන්ගේ / අයිතිකරුවන්ගේ නම/නම් ලියාපදිංචි කල යුත්තේ අදාළ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේය.
හවුල් ව්‍යාපාරයක් ලියාපදිංචි කරන විට අයදුම්පත සමග ලිඛිත හවුල් ගිවිසුමක් ඇතුලත් කිරීම වඩාත් සුදුසුය. එම ගිවිසුමෙහි හවුල්කරුවන් අතර එකඟ වූ නීති රීති සහ සම්බන්ධතාවයන් දැක්විය හැකිය.

ව්‍යාපාරය සමගමක් නම් පහත සඳහන් විස්තර අදාල අයදුම්පත ජාතික හැඳුනුම්පත හෝ වෙනත් පිළිගත් හඳුනාගැනීමේ ලියවිලි සමග සමාගම් රේගිස්ටර් වෙත ඉදිරිපත් කල යුතුය.

 • ව්‍යාපාරයේ නම
 • ප්‍රධාන කාර්යාලය පවතින ස්ථානය
 • අධ්‍යක්ෂකවරුන්ගේ සම්පුර්ණ නම් හා පුරවැසි භාවය
 • ව්‍යාපාර කටයුතු ආරම්භ කල දිනය
 • අභ්‍යන්තර පරිපාලනය විස්තරවන සංස්ථා පත්‍රය
 • වෙනත් අදාළ ලියැකියවිලි

සමාගමක් ශ්‍රී ලංකාව තුල නිත්‍යානුකුලව ව්‍යාපාර කටයුතු ආරම්භ කිරීමට පෙර සංස්ථාපිත බවට පත් කල යුතුය. සමාගමක් සංස්ථා ගත වූ විට එය නිත්‍යානුකුල වෙනම ඒකකයක් බවට පිළිගන්න අතර, එයට අනෙකුත් ව්‍යාපාර හා පුද්ගලයන්ගෙන් වෙන් වූ වාසි, අයිතිවාසිකම් හා වගකීම් හිමි වනු ඇත. සමාගමක් සංස්ථාගත වීම සඳහා 2007 අංක 7 දරණ සමාගම් පනතේ විධිවිධාන අනුව සමාගම් රෙජිස්ටර් යටතේ ලියාපදිංචි විය යුතුය.

පහත link එකෙන් අයදුම්පත Download කර ගන්න.

http://bnr.wp.gov.lk/en/

Leave a Comment

Your email address will not be published.