වයවසායකත්වයට පොතේ දැනුම පමණක් ප්රමාණවත් නොවන්නේ ඇයි?

වයවසායකයෙක් වීමට අවශ්‍ය ගුණාංග රැසක් තිබේ. ව්‍යාපාර විඥානය, තමන්ගේ ක්ෂේත්‍රය පිළිබද දැනුම, කළමණාකාර හා මුල්‍ය දැනුමද මේ සදහා වැදගත් වේ. නමුත් අද වන විට සාර්ථක ව්‍යාපාරයක් සිදු කිරීමට පොත පතේ දැනුම පමණක්ම ප්‍රමාණවත් නොවේ. ඒ සදහා ප්‍රායෝගික දැනුමද අවශ්‍ය වේ.

  1. තම පාරිභෝගිකයා පිළිබදව ඇති දැනුම

ඕනෑම ව්‍යාපාරයක වැදගත්ම දෙය වන්නේ තම පාරිභෝගිකයන් පිරිසයි. එමනිසා පාරිභෝගිකයන් පිළිබදව ඔබට මනා අවබෝධයක් තිබීම ඉතාමත් වැදගත් වේ. තමන්ගේ පාරිභෝගිකයන්ගේ උවමනාව කුමක්ද? ඔවුන්ට අවශ්‍ය සේවාව කුමක්ද යන්න පිළිබදව සැලකිලිමත් වී ඔවුන්ට අවශ්‍ය සේවාව ලබාදීම මගින් පාරිභෝගිකයා ඔබගේ ව්‍යාපාර පිළිබදව සෑහීමකට පත් වේ. මෙය ඔබට ඉතාමත් වාසි සහගත් අවස්ථාවකි.

2. තමන් සතු හැකියාවන් හදුනා ගැනීම

සාර්ථක ව්‍යවසායකයෙකු වීමට තමන් සතු හැකියාවන් හදුනා ගැනීම ඉතාමත්ම වැදගත් වනු ඇත. වයවසායකයෙකු හැටියට නිතරම් අලුත් දේවල් ඉදිරිපත් කිරීමත් වැදගත් කරුණකි. වෙළදපලට නිතරම අලුත් දේවල් එකතු වෙමින් පවතින නිසා ඔබටත් අලුත් දේවල් කිරීමේ නිර්මාණාත්මක හැකියාව තිබිය යුතුය.

3. වෙළදපල පිළිබදව අවබෝධයක් තිබීම

වෙළදපොලේ සිදුවන්නේ කුමක්ද? ඒ සදහා ඔබ විසින් දැක්විය යුතු ප්‍රතිචාරය කුමක්ද? යන්න ඔබ විසින් වටහා ගත යුතුය. වෙළදපොලේ නිතර ඇතිවන වෙනස්කම් වලට මුහුණ දීමේ හැකියාව ඔබ සතු විය යුතුය. එමෙන්ම නිතරම වෙළදපල පිලිබදව හොද අවධානයකින් පසු විය යුතුය.

4. වර්ධනය පිළිබදව දැක්මක් තිබීම

ඔබගේ ව්‍යාපාරයට දැක්මක් අවශ්‍ය වේ. එනම් ඔබ බලාපොරොත්තු වන්නේ කුමක්ද? වර්ධනය පිළිබදව සිතන්නේ කුමක්ද? යන කරුණු රැසකට පිළිතුරු ඔබ දැනගත යුතුය. කෙටිකාලීන හා දිගුකාලීන සැලසුම් දැමීමද මෙහිදී වැදගත් වේ. නිසි කාලයට ඔබගේ ව්‍යාපාරය වර්ධනය කිරීම සිදුකිරීම වැදගත් වේ.

5. තරගකාරී ව්‍යාපාර පිළිබදව අවබෝධයක් තිබීම

ඔබගේ තරගකරුවන් ලබාදෙන සේවාව කුමක්ද? එහි ගුණාත්මක භාවය කෙසේද? යන කරුණු පිළිබදව සැලකිලිමත් වීම වැදගත් වේ. ඔබගේ තරගකරුවන් ලබාදෙන සේවාවට වඩා ගුණාත්මක සේවාවක් ඔබ විසින් ලබාදිය යුතුය.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *