ලෝකයේ සාර්ථක ව්යවසායකයන්ගෙන් ඔබට උගත හැකි දේවල් කිහිපයක්

ව්‍යාපාර ලෝකයේ අති සාර්ථකත්වයට පත්වුණු ව්‍යවසායකයින් රාශියක් ඇත. ඔවුන්ගේ ජීවිත දෙස බලන විට ඔබට ඉන් ඉගෙනගැනීමට බොහෝ දේ තිබෙයි. ඒවා ව්‍යාපාරයකටම පමණක් නොව පුද්ගලික ජීවිතයටද අදාළ කරගැනීමට ඔබට හැකියාව ඇත. ඔවුන්ගේ ජීවිත කතා දෙස බැලූවිට ජීවිතයට මෙන්ම ඔබගේ ව්‍යාපාරයටද වටිනා දේවල් රැසක් එක්කරගැනීමට ඔබට පුළුවන්

  1. ව්‍යාපාර සද්දන්තයන්ගේ ව්‍යාපාර ක්‍රමවේදයන් පිළිබදව අධ්‍යනය කිරීම

ඔබට පෙර නමුත් ඔබ ලෙසම ව්‍යාපාර ආරම්භ කල ලෝකයේ සිටින දැවැන්ත ව්‍යාපාරික හිමිකරුවන්ගේ ජීවිත අධ්‍යනය කිරීම ඔබට ඉතාමත්ම වැදගත් වනු ඇත. එම ක්‍රමවේදයන් අත්හදා බැලීම මගින් ඔබට ඔබගේ ව්‍යාපාර කටයුතු මෙන්ම ඔබගේ පුද්ගලික ජීවිතයද සාර්ථක කරගත හැකිය.

2. ව්‍යවසායක සද්දන්තයන්ගේ ජීවිත කථා කියවීම

Steve Jobs, Jack Maa වැනි ලොව සුප්‍රසිද්ධ වයවසායකයන්ගේ ජීවිත කතා කියවීම තුලින් ඔබට නව ප්‍රබෝධයක් ලැබුනේ ඇත. ඔවුන් මුහුණ දුන් ගැටළු ඒ වගේම ඔවුන් එම ගැටළු වලට සාර්ථකව මුහුණ දුන් ආකාරය වැනි දේ දැනගැනීම ඔබට ඉතාමත්ම වැදගත් වෙයි. එමගින් ඔබගේ ව්‍යාපාරයට නව පන්නරයක් ලැබෙනු ඇත.

3. ව්‍යවසායක දැවැන්තයන්ගේ ජීවන රටා අධ්‍යනය කිරීම

Warren Buffett වැනි සාර්ථක ව්‍යවසායකයින් මුදල් ලැබුනත් තම ජීවන රටාව තුල වෙනසක් සිදුකිරීමට උත්හසා නොගත් අතර ඔවුන් තම සුපුරුදු ජීවන රටාව තුලම ජීවත් වීමට පුරුදු වී සිටියා. මෙයත් ඉතාමත් වැදගත් කරුණක් මෙන්ම එයින් අන් අයට ලැබෙන්නේ හොද ආදර්ශයක්.

4. සාර්ථක ව්‍යවසායකයන් රටට ලබාදුන් සේවය අධ්‍යනය කිරීම

ව්‍යවසායකයින් හැටියට තම  ව්‍යාපාරයම පමණක් නොව රටටද යම්කිසි සේවයක් දායකත්වයක් ලබාදිය යුතුය. රැකියා අවස්ථා උත්පාදනය කිරීම, පරිසරය සුරැකීම, සමාජ සත්කාර ක්‍රියාවලීන් සිදු කිරීම මෙවැනි බොහෝ දේ ව්‍යවසායකයෙකු හැටියට සිදුකිරීමට ඔබට හැකියාව ඇත.

Leave a Comment

Your email address will not be published.